کیفیت و ثبات فیزیکی و مکانیکی محصولات SCG Smart Board جهت استفاده در تمام شرایط اقلیمی و آب و هوایی حتی در شرایط دائمی یخبندان بر اساس استاندارد EN 12467 در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد آزمایش و تایید قرارگرفته و گواهینامه فنی این محصول در کلاس A و رده مقاومتی 3 صادر گردیده است.

 

کلاس A فایبر سمنت به چه معناست؟
از آنجا که ورق سیمانی در کیفیت ها و مقاومت های متفاوت تولید و عرضه میگردد، این محصول بر اساس آزمایشات نوعی (Type Test) و آزمایشات قابل قبول ( Acceptance Test) در چهار دسته A,B,C,D دسته بندی میشوند. ورق های سیمانی که از آنها در شرایط آب و هوایی سخت با اختلاف درجه حرارت و رطوبت بالا و همچنن یخبندان استفاده میشود در کلاس A دسته بندی شده و میبایست الزامات آزمایشات نوعی (Type Test) را که تماما در شرایط مرطوب (بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب ) انجام میشود را تامین نمایند. برخی از مهمترین آزمایشات نوعی بر اساس EN شامل آزمایشات یخ زدن ذوب شدن ، آزمایش آب گرم ، سیکل های تر و خشک شدن ، عدم نفوذ پذیری آب و همچنین آزمایش Heat Rain (چرخه بارش ، آفتاب) میباشد.

رده مقاومتی محصول چیست؟
رده مقاومتی براساس میزان مقاومت خمشی (مدول گسیختگی) پس از 24 ساعت غوطه وری در آب اندازه گیری شده و طبق جدول زیر تعیین ميگردد.

 مقاومت خمشی پس از 24 ساعت غوطه وری در آب بر حسب مگاپاسال رده مقاومتی محصول
 4 1
 7 2
SCG Smart Board☜13 3
 18 4
 24 5

 برخی از آزمایشات نوعی (Type Test) که بصورت مستمر بر روی محصولات SCG Smart Board انجام میپذیرد به شرح زیر می باشد:

آزمون یخ زدن و ذوب شدن
بر اساس این آزمون نمونه های محصول در چرخه 100 مرتبه ای، منجمد و سپس داخل کوره خشک می شوند که میزان افت مقاومت خمشی پس از تکمیل چرخه میبایست در محدوده استاندارد EN12467 قرار گیرد.

آزمون آب گرم

آزمون تأثیر آب گرم روی صفحات سیمانی با غوطه وری نمونه ها طی 56 روز در دمای 60 درجه انجام میپذیرد. در این حالت میزان افت مقاومت خمشی پس از تکمیل دوره میبایست در محدوده استاندارد 12467 EN قرار گیرد.

آزمون تر و خشک شدن
نمونه های ورق سیمانی در این آزمون در 50 سیکل 6 ساعته تر و خشک می شوند که میزان افت مقاومت خمشی پس از تکمیل دوره میبایست در محدوده استاندارد EN 12467 قرار گیرد.

آزمون عدم نفوذ پذیری آب
طی 24 ساعت یک سطح فایبر سمنت به عنوان کف حوضچه آب در ابعاد 50×60 سانتیمتر مورد آزمایش قرار میگیرد که پس از 24 ساعت علیرغم مرطوب شدن سطح زیرین فایبر سمنت (سطح غیر معرض آب)، نمیبایست هیچ گونه آبی به صورت قطره در سطح زیرین سمنت برد دیده شود.

بازگشت به صفحه گواهینامه ها

Call Now Button