فیلم مقایسه فایبرسمنت اسمارت برد با برند های دیگر

مهمترین معیار کیفیت ورق های فایبر سمنت ، پس از گرید بندی ، مقاومت خمشی میباشد که در استاندارد EN12467 انواع ورق های سمنت برد بر این اساس رده بندی شده اند . در این رده بندی فایبر سمنت SCG Smart Board در گرید A و رده مقاومتی 3 قرار میگیرد.
(جهت اطلاعات بیشتر به بخش گواهینامه ها مراجعه فرمائید)

در این فیلم مقایسه مقاومت خمشی ورق فایبر سمنت SCG Smart Board با برند دیگر در دوحالت خشک و تر به نمایش گذاشته شده است به صورتی که ورق SCG Smart Board در حالت خیس 16% و در حالت خشک 36% از مقاومت بالاتری نسبت به محصول رقیب برخوردار است.

Call Now Button